Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Főiskola

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
15041 dokumentum

Igazgyöngyök kagylók rejtekében : Életrajzi történetek / Nagy Vendel ; riporter Gerencsér Hajnalka

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"1971 óta alkotsz az irodalom különféle műfajaiban. A gazdag témaválaszték jól tükrözi a széleskörű érdeklődésedet. Az anyanyelvünk, a családod, a természet, a történelem, Szekszárd szeretetén kívül, a képzőművészeti kiállításmegnyitóidba, a humoros prózáidba, kedves emlékeidbe, a haikuk világába, a dalaidba is betekintést kapunk."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15454   2016-05-07

From spatial inequalities to social well-being / szerkesztő Szirmai Viktória; fordító Váradi György

Falu, város, Gazdaságföldrajz, Makroökonómia, Közgazdasági elméletek, Regionális gazdaság
területi egyenlőtlenség, gazdasági-társadalmi földrajz, jóléti társadalom, társadalmi rétegződés, regionális kutatás, városszociológia, urbanisztika, versenyképesség, nagyváros, kistérség, hátrányos helyzet, Magyarország, 21. sz.

"In the metropolitan regions of the major Hungarian cities the growth dynamics of developed and underdeveloped suburban settlements was nearly the same [...] The declining population in central settlements and the growing population in suburban settlements seem to indicate that suburban lifestyle has still preserved its attractiveness."

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15391   2016-05-07

A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé / szerkesztő Szirmai Viktória

Falu, város, Gazdaságföldrajz, Makroökonómia, Közgazdasági elméletek, Regionális gazdaság
területi egyenlőtlenség, gazdasági-társadalmi földrajz, jóléti társadalom, társadalmi rétegződés, regionális kutatás, városszociológia, urbanisztika, versenyképesség, nagyváros, kistérség, hátrányos helyzet, Magyarország, 21. sz.

"A vidéki várostérségek esetében a fejlett, illetve fejletlen városkörnyékek népességszám-növekedési dinamikája közel azonos volt... A centrumtelepülések népességének csökkenése és a környékek növekedése arra utal, hogy a lakosságnak mind a mai napig vonzó környezetet jelent a városkörnyéki, többnyire kertvárosi életforma."

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15390   2016-05-06

Paolo Segneri (1624-1694) és magyarországi recepciója / Száraz Orsolya

Keresztény vallások, Egyháztörténet, Magyar irodalom története, Világirodalom története
szerzetes, jezsuiták, katolikus egyház, misszió, prédikáció, vallásos irodalom, kapcsolattörténet, irodalmi kapcsolat, kulturális kölcsönhatás, Segneri, Paolo (1624-1694), Itália, Magyarország, 17. sz.

"Segneri munkái közül Magyarországon az első igen hamar, 1697-ben, csupán három évvel a szerző halála után jelent meg latin nyelven. Az Instructio confessarii címet viselő írás egy másik első hellyel is büszkélkedhet: hazánkban a legtöbb kiadással - szám szerint tizenkettővel - ez a kötet rendelkezik."

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15389   2016-05-06

Ugrás a mélybe / Friedrich Armand Strubberg ; fordító Nagy Károly

Klasszikus világirodalom
német irodalom, 19. sz.

"A mindenható védelmébe ajánlotta magát, és egy hatalmas lendülettel elrugaszkodott a deszkáról, messze kirepülve a szakadék közeléből. Karjait szorosan oldalai mellé szorítva, összekulcsolt lábakkal repült nagy ívben a levegőben szélsebesen a mélybe, és eltűnt a katlan felett hullámzó habtengerben."

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15388   2016-05-06

Comparative legal cultures : On traditions classified, their rapprochement & transfer, and the anarchy of hyper-rationalism with appendix on legal ethnography / Varga Csaba

Társadalomfilozófia, Jogtudomány általában
jogfilozófia, jogelmélet, összehasonlító jog, jogtudomány, jogalkotás, jogalkalmazás, történeti feldolgozás

"In its classical rigour, which took complete form with an exegetic perspective as to its practical application, statutory positivism prevailed in Western Europe from the early 19th century until the end of the Second World War, while in Eastern Europe it survived until the collapse of communism."

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15386   2016-05-05

"Szirt a habok közt" : Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára / szerkesztő Bényei Péter, Gönczy Monika, Varga Pál, S.

Magyar irodalom története, Irodalomelmélet, Irodalomtudomány általában, Stilisztika, irodalomesztétika
irodalomtörténész, irodalomelmélet, irodalomtudomány, irodalomtörténet, magyar irodalom története, Imre László (1944-), Magyarország, 20-21. sz.

"Imre László tudósi habitusára kezdettől jellemző a korszakokon átívelő érdeklődés, a lehetséges kapcsolatrendszerek felvázolására, a szélesebb - irodalom-, társadalom- és kultúrtörténeti - összefüggések értelmezésére irányuló igény. Miközben az orosz szimbolista regényt kutatta, monográfiát írt Rákos Sándorról..."

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15383   2016-05-05

Ady, a korai Rilke és az "istenes vers" / Takács Miklós

Irodalomelmélet, Műelemzés, Szövegtan, Magyar irodalom története, Világirodalom története
író, műelemzés, irodalomelmélet, Ady Endre (1877-1919), Rilke, Rainer Maria (1875-1926), vallásos irodalom, költészet, Magyarország, Ausztria, századforduló, 20. sz.

"Az »istenes vers« műfajának meghatározása eléggé bizonytalan kimenetelű vállalkozás lenne, a magyar irodalmi kánonban igazán csak Ady nevéhez köthető. ... Ady és Rilke vallásos lírájának líratörténeti kontextusát abban a reményben érdemes rekonstruálni, hogy eljuthatunk egy általánosabb (vallásos) líra-definícióhoz..."

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15368   2016-05-05

Bizalom, bizalmatlanság a nonprofit szektorban : Szakdolgozat / Regenbach Zsófia

Civil szervezetek, Szociálpszichológia
civil szervezet, nonprofit szervezet, civil társadalom, társadalmi kapcsolat, bizalom, Magyarország, 21. sz.

"A megkérdezettek közel 70%-a az állami feladatvállalással állította a szervezeteket szembe, véleményük szerint az egyes problémákra egy-egy civil szervezet koncentráltabban tud összpontosítani és ezzel pótolni az állam által át nem vállalt feladatokat."

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15367   2016-05-05

In memoriam Görömbei András / szerkesztő Baranyai Norbert, Imre László, Takács Miklós

Irodalomtudomány általában, Magyar irodalom története, Irodalomelmélet, Stilisztika, irodalomesztétika
irodalomtörténész, magyar irodalom története, irodalomtörténet, irodalomelmélet, irodalomtudomány, Görömbei András (1945-2013), Magyarország, 20-21. sz.

"Görömbei András irodalomszemlélete együtt alakult - szoros kölcsönhatásban - személyiségével. És amilyen erős személyiség volt, hasonlóképpen: irodalomszemlélete is szilárd, tapasztalatból építkező meggyőződésre épült. Egyéni és közösségi léte, valamint az irodalom szerepéről vallott felfogása egymást igazolta és erősítette."

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15366   2016-05-05

A magyar polgár / szerkesztő Morcsányi Géza, Tóth István György

Társadalomtörténet, Szociológia általában, Magyar történelem 1989 után, Kortárs magyar irodalom, Életmódkutatás, Politikatörténet, Vállalatok
polgárság, polgárosodás, magyar történelem, magyar irodalom, értelmiség, rendszerváltás, szellemi elit, gazdasági elit, Magyarország, 20-21. sz., ezredforduló

"A magyar polgárosodás ezúttal sem bizonyult elérhetőnek egyetlen nekirugaszkodással. A sikertelen feltörekvő államokban gyakori módon a nyugatos mintakövető, a külvilágra nyitott piacgazdaságot célul tűző korszak antitéziseként nálunk is nemzeti öncélúságot és etatista kollektivizmust hirdető szakasz kezdődött."

URL: http://mek.oszk.hu/15300/15365   2016-05-05

Elbeszélések / Mikszáth Kálmán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19-20. sz.

"Nem ültetik, mégis megterem; nincsen sem apja, sem anyja, mégis legszélesebb az atyafisága: nem hívják meg az estélyekre, névnapokra, bálokra, mégis a legszívesebben látott vendég. Az arisztokraczia csak ugy szereti mint a nép; otthonos mindenütt, Spanyolországban ép ugy mint Amerikában."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15499   2016-05-05

A magyar könyv- és könyvtári kultúra a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet időszakában / Kovács Máté

Művelődéstörténet, Könyvtártörténet, Könyv- és írástörténet, Közművelődés, népművelés, Könyvkiadás, Sajtó- és médiatörténet, Olvasáskutatás és -történet
könyvkultúra, könyvtártörténet, könyvtárügy, művelődésügy, könyvkiadás, szocializmus, szocialista rendszer, kapitalista rendszer, Magyarország, 20. sz., Horthy-korszak

"A magyar könyvtári kultúrában a második világháború után rendkívüli fejlődés következett be. Két évtized alatt az elmaradott, széttagolt polgári könyvtárügy helyébe a kulturális forradalom eredményeként olyan új szocialista könyvtári kultúra bontakozott ki, amely terjedelmében többszörösen meghaladta a régit..."

URL: http://mek.oszk.hu/15400/15495   2016-05-04                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2016.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom