Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
17695 dokumentum

II-ik Rákóczi Ferencz fogsága : Eredeti történeti dráma 5 felvonásban / Szigligeti Ede

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735), 19. sz.

"De én magyar vagyok, s hazám boldogtalan! Nem dicsvágy sugá nekem, hogy a hatalmat megragadjam. Ki csak azért tördel koronát, mert más fejen van, s hogy fejéhez ujra öntesse: irigy tolvaj az... Én a magyar szabadságért rántottam kardot; vissza kell azt küzdenem, vagy vitézül halnom."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18101   2018-04-24

Hand-Buechlein japanischer Worte und Phrasen / Komor Szigfrid

Többnyelvű általános szótárak, Nyelvoktatás, Nyelvtan, helyesírás
japán nyelv, német nyelv, kétnyelvű szótár, útiszótár

"Die Woerter worden ausgesprochen wie Selbe geschrieben sind. So wie jede Sprache hat auch die Japanische Dialecte. Hier ist der Tokio Dialect gewaehlt, da dieser hauptsaechlich von Fremden gebraucht wird. In Tokio wird g wie ng, und h wie sch ausgesprochen, waehrend Kioto und Nagasaki den richtigen Laut beibehalten haben."

URL: http://mek.oszk.hu/18100/18100   2018-04-24

Új klasszicizmus felé... / Sipos Lajos

Magyar irodalom története, Irodalomelmélet, Műelemzés
író, költő, magyar irodalom története, irodalomelmélet, irodalomesztétika, irodalomtudomány, Babits Mihály (1883-1941), Magyarország, 20. sz.

"Babits leveleiben folyamatosan alakítja a versstruktúrára, a dikcióra, a jelölő és a jelölt viszonyára vonatkozó elveit, s ezen alakítás közben, 1903-tól írja azokat a verseket, amelyek már az önálló líraforma jellegzetességeit mutatják. Ezek az alkotások ... azonban ekkor még nem jelennek meg nyomtatásban."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18097   2018-04-24

Mikes leveleskönyve irodalmunkban / Beöthy Zsolt

Magyar irodalom története, Műelemzés, Stilisztika, irodalomesztétika
magyar irodalom története, műelemzés, stilisztika, irodalomesztétika, levelezés, Mikes Kelemen (1690-1761). Törökországi levelek, Rodostó, Törökország, 18. sz.

"A Törökországi Leveleskönyv irodalmunk történetének voltakép három korszakához fűződik: szelleme szerint a XVII. századi erdélyi irodalom körébe tartozik; felfogásával, hangulatával, nyelvével ennek az utolsó fecskéje. Mikes lelkén kivül mindenesetre legérdekesebb tárgya: a Rákóczi emigráció viszontagságai, belső élete..."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18096   2018-04-24

Arany népe : Arany tárgyi néprajzának vázlata / Viski Károly

Tárgyi néprajz, Magyar néprajz, Folklorisztika, Életmód, szokások, Falu, város, Helytörténet, helyismeret
tárgyi néprajz, népi kultúra, népviselet, népi építészet, népi mesterség, paraszti gazdálkodás, életmód, község, helytörténet, Arany János (1817-1882), Nagyszalonta, Erdély, 19. sz.

"Arany boldog gyermeksége idején még igazán viselte nevét a Sárrét, a bővizű sáros rétség, amelynek tipusához Szalonta is tartozik. Lassú, terpeszkedő sekély vizek, buja rétrengetegek, legelők, vadvizek, egy-egy folt erdő vagy ritkás s az ily tájék milió állata lent-fönt. S köztük az ember..."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18092   2018-04-24

Utak a terminológiához / szerkesztő Fóris Ágota, Pusztay János

Szófajtan, lexikológia, Nyelvtan, helyesírás, Nyelvhasználat
terminológia, szaknyelv, jövevényszó, nyelvművelés, szociolingvisztika, magyar nyelv

"Napjaink fogalmai és terminusai egyre összetettebbek, és ezért a jelentésmegadás is egyre sokrétűbb feladattá válik. Az összetett jelentés, továbbá az, hogy a beszélőközösség számára térben és időben rögzített legyen a terminus, szükségessé teszi a jelentés írásban való megadását."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18091   2018-04-23

A Baumgarten Alapítvány történetéből : Tanulmányok, cikkek / Basch Lóránt ; szerkesztő Téglás János

Magyar irodalom története, Civil szervezetek, Művelődéstörténet
alapítvány, kitüntetés, ösztöndíj, magyar irodalom története, irodalmi élet, Baumgarten Ferencz Irodalmi Alapítvány, Magyarország, 20. sz.

"Ezen alapítvány létesítésénél nem a tehetség jutalmazása lebeg szemem előtt, hanem oly komoly törekvésű, ... magyar írók ... támogatása, akik minden vallási, faji és társadalmi előítélettől mentesek és csakis eszményi célokat szolgálnak ... személyes előnyök kedvéért megalkuvást nem ismervén, anyagiakban szükséget szenvednek."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18089   2018-04-23

Kutatásról nyelvészeknek : Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába / Fóris Ágota

Nyelvtudomány általában, Kutatás-fejlesztés, Copyright, Felsőfokú oktatás
nyelvészet, tudomány, kutatás, tudományrendszer, tudományos módszertan, kutatási módszer, tudományos munka, publikálás, szellemi tulajdon, tudományos intézmény, felsőoktatás

"A környezetünkbe való tudatos beavatkozás szükségessé teszi az ismeretek tudatos megszerzését. Ez a tudatosan megszervezett ismeretfeltárás a tudományos kutatás, amely az emberi társadalom és ezen keresztül az ember létezését és az emberiség fennmaradását szolgálja."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18088   2018-04-23

Család és karrier : Egyetemi hallgatók jövőtervei / szerkesztő Engler Ágnes

Genderkutatás, Nők, feminizmus, Család általában, Felsőfokú oktatás, Munkaügy
család, továbbtanulás, karrier, egyetemi hallgató, nő, anyaság, gyermekvállalás, munkavállalás, siker, eredményesség, jövőkép

"Életünk két alapvetően meghatározó, egymással szoros kölcsönhatásban lévő pillére a munka és a magánélet. ... Emberi mivoltunk kiteljesítéséhez a munkán (tanuláson) túl a magánéletünk megfelelő minősége, azon belül is a családdal kapcsolatos tapasztalataink megélésének a lehetősége is nélkülözhetetlen tényezők."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18079   2018-04-23

Értékteremtő testnevelés : Tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében / szerkesztő Kovács Klára

Testnevelés, Oktatáspolitika, oktatásügy, Művelődésszociológia, Szabadidős sportok, Gyermekek, ifjúság, Életmódkutatás
testnevelés, diáksport, szabadidősport, iskolai nevelés, közoktatás, felsőoktatás, pedagógusképzés, oktatáskutatás, ifjúságszociológia, sportszociológia, Kárpát-medence, 2010-es évek

"A testnevelés paradigmaváltásának nemcsak magyarországi, hanem nemzetközi vonatkozásai is tetten érhetők. Egyes európai országokban a testnevelés tantervi kérdéseinek újragondolása zajlik, mégpedig az egész életen át tartó tanulás, az egészséges jóllét (healthy well-being) és a fizikailag aktív életvitel tekintetében."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18078   2018-04-23

Két gazdag ifjú története : [ifj.] regény [és elbeszélések] / Benedek Elek ; illusztrátor Mühlbeck Károly

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, ifjúsági irodalom, 19-20. sz.

"A tiszttartók lépesedtek, a mi jövedelmünk meg évről-évre csökkent. Édes apámnak az egyik birtokra nagy kölcsönt kellett felvennie. De életünk rendjén ez nem változtatott. Gazdag úrfiak módjára éltünk a híres nagyenyedi kollégiumban, két szolgadiák takarította a ruhánkat, hordotta részünkre a reggelit, ebédet, vacsorát."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18077   2018-04-21

Ezerarcú lexikon / szerkesztő Fóris Ágota, Tóth Szergej

Alkalmazott nyelvészet, Szófajtan, lexikológia, Nyelvoktatás, Gyógypedagógia, Informatika az oktatásban
alkalmazott nyelvészet, lexikológia, lexikográfia, szótár, terminológia, szakfordítás, számítógépes nyelvészet, logopédia, olvasáspedagógia, beszédfeldolgozás, digitális jelfeldolgozás

"A szakfordítóképzés, de a felsőoktatásban oly fontos szaknyelvi képzés számára is fontos, hogy a szaknyelv különböző szövegtani, morfológiai és egyéb jellemzőit változatos műfajokat tartalmazó, bőséges, informatikai eszközökkel feldolgozható párhuzamos korpuszokon tanulmányozhassuk."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18076   2018-04-21

Grosse Naturforscher : Eine Geschichteder Naturforschung in Lebensbeschreibungen / Lénárd Fülöp

Életrajzi lexikonok, Tudománytörténet, Tudománytörténet, Tudománytörténet, Tudománytörténet, Tudománytörténet
tudós, feltaláló, természettudomány, tudománytörténet, fizikatörténet, matematikatörténet, kémiatörténet

"Newton's äußeres Leben ist schnell erzählt. Er war gut aufgehoben in England. Er wuchs bei seiner Mutter und Großmutter auf, da der Vater vor seiner Geburt verstorben war. Bei der Besorgung des Landgutes der Familie mitzuwirken, zeigte er sich ungeeignet; aber auch die Schule wußte nicht viel mit ihm anzufangen."

URL: http://mek.oszk.hu/18000/18074   2018-04-21                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2018.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom