Akadálymentes, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Creative Commons

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió
Elektronikus Könyvkiadó

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Etnikai-Nemzeti
Kisebbségkutató
Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Akadálymentes, szöveges felület 
Text-based, accessible interface
12788 dokumentum

A cifraszűr / Györffy István

Tárgyi néprajz, Magyar néprajz, Tárgyi népművészet, Szabás-varrás, kézimunka
cifraszűr, szűrhímzés, népviselet, textilművészet, népművészet, hímzés, kézimunka

"A magyar nép hímzőművészete leginkább a ruhaféléken nyilatkozik meg és pedig elsősorban a bőrből, szűrposztóból készült felső ruhákon, melyeket férfiak készítenek és hímeznek. A nők leginkább a vászonneműt hímezik és pedig nemcsak a fehérruhákat, hanem az ágy- asztalneműt, terítőféléket is."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13169   2014-07-25

Beszámoló a győri háborús társadalmi jótékonysági akcióról / Kiss Ida

Helytörténet, helyismeret
első világháború, adakozás, adományozó, jótékonyság, gyermekotthon, napközi otthon, Győr vármegye, 1914-1915

"Tejet, burgonyát s egy kevés lisztet juttatott hozzánk akkor már Győrmegye földbirtokos közönsége. Sajnosan kellett tapasztalnom mégis, hogy a társadalom állandó szolgáltató képessége nem tarthat lépést a szükséglettel, s örömmel ragadtam meg az alkalmat, hogy a hivatalos város pártfogását keressem védettjeinknek..."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13168   2014-07-25

Ecce homo : Munkácsy Mihály életének regénye / Harsányi Zsolt

Klasszikus magyar irodalom, Művészettörténet, Festészet, grafika
magyar irodalom, életrajzi regény, Munkácsy Mihály (1844-1900), festőművész, 20. sz.

"A régi papírdarabot nézegetve, a téma megkapta figyelmét. Maga elé képzelte a főalakot. Csúfságból piros bársonyköpenyeget kerítettek a vállára, hiszen azt mondta, hogy ő király ... még koronát is tettek a fejére szúrós, tövises gallyakból. Pilátus megmutatja őt a népnek, mint szánalmas futóbolondot: »Íme, ez az az ember«."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13167   2014-07-25

Kecskemét polgármesterei : 1848-1950 / Péterné Fehér Mária

Közigazgatás, önkormányzatok, Helytörténet, helyismeret
helyi önkormányzat, polgármester, köztisztviselő, közigazgatás, Kecskemét, 1848-1950

"Az 1848-as törvények szellemében, népképviseleti alapon, Kecskemét lakói először választották vezetőiket 1848 júniusában. Először választottak polgármestert, akinek feladatköre - a város igazgatása - ekkor vált el érezhetően a peres ügyekben ítélkező főbíróétól. (Korábban mindkét feladatkört a főbíró látta el.)"

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13166   2014-07-25

Népek csatája : A nagy háború húszhónapos históriája / Landauer Béla

Klasszikus magyar irodalom, Hadtörténet, Magyar történelem 1868-1918
magyar irodalom, első világháború, 20. sz., 1914-1915

"Október 23-ikán nagy bánat érte nemcsak a hadsereget, de az egész országot. A »Temes« nevű monitor (dunai hadihajó) a Szávában rákerült egy vízi aknára és elmerült. Harminchárom hajóskatonának nyoma veszett, a többi, hála Istennek, megmenekült... A tulajdonképeni előnyomulás szerb földre november elején kezdődött."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13165   2014-07-25

Hadak utja Szerbiába és Montenegróba : Hősi történetek Szerbia és Montenegró elfoglalásának idejéből / Katona Sándor

Klasszikus magyar irodalom, Hadtörténet, Magyar történelem 1868-1918
magyar irodalom, első világháború, 20. sz.

"A második átkeléskor történt Szerbiában. Meleg napsütéses novemberi napon egy sziklavár elé érkeztünk, közel a Drina folyóhoz. Reggelre felszállt a köd és megkezdődött a muzsika. Azaz, dehogy a muzsika, a pokol ordítása. Odalapultunk a meredek sziklafalakhoz, hogy valahogyan fedezve legyünk a lövedékek zápora ellen."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13164   2014-07-25

A háború belülről nézve / Turi Béla

Klasszikus magyar irodalom, Hadtörténet, Politikatörténet
magyar irodalom, első világháború, 20. sz.

"Amilyen tény a világháború, oly tény, hogy megtanította az embert: ismerni magánál magasabb eszményt, melyért saját magát is fel kell áldoznia. Kiváltotta tehát milliókból a legmagasabb erkölcsi érzést és értéket: magasabb célokért lemondani önmagunkról."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13163   2014-07-24

A háborúval kapcsolatos törvények és rendeletek gyüjteménye

Katonai jog, Katonai gazdálkodás, Tudománytörténet
háborús rendszabály, első világháború, szükségintézkedés, törvény, rendelet, Magyarország, 1915

"Az az önvédelmi háború, melyet a magyar nemzet a monarchia másik államával és szövetségeseivel egyetemben jelenleg vívni kénytelen, harctérre szólitja annak összes férfilakosságát, életkorának megkezdett tizennyolcadik egész befejezett ötvenedik évéig; az idősebbek munkabiró részét is ... rendkivüli hatalom alá helyezi."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13162   2014-07-24

A háborúval kapcsolatos törvények és rendeletek gyüjteménye

Katonai jog, Katonai gazdálkodás, Tudománytörténet
háborús rendszabály, első világháború, szükségintézkedés, rendelet, Magyarország, 1915

"A hadműveleti területen a polgári személyforgalom korlátozása és az igazolási kötelezettség szabályozása tárgyában jelen kelet és szám alatt kiadott rendeletemet azzal a felhivással küldöm meg, hogy azt a helyi lapokban és a helyben szokásos módon a legszélesebb körben tétesse közhirré."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13161   2014-07-24

A háborúval kapcsolatos törvények és rendeletek gyüjteménye

Katonai jog, Katonai gazdálkodás, Tudománytörténet
háborús rendszabály, első világháború, szükségintézkedés, törvény, rendelet, Magyarország, 1918

"A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezések alapján a következőket rendeli: A közélelmezés tervszerű intézhetése céljából a polgári népességet állandó lakóhelyén az 1918. évi április hó 15-iki állapot szerint 1918. évi április 16-20. napjain össze kell irni."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13160   2014-07-24

Szerencse katonái : Regény / Davis Richard Harding ; fordító Mikes Lajos

Klasszikus világirodalom
amerikai irodalom, 19-20. sz.

"Mikor eldördültek a lövések és a füst fölfelé lebegett a széles lépcsőn, a fiatal tiszt magasba kapta a kezeit, a teste ott helyben összeomlott, s mint a fáradt gyermek, amely elszunnyad, a szerencse legyőzött katonája barátjának kitárt karjai közé zuhant. Clay térdére emelte Stuartot és egyik karjával a melléhez szorította..."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13159   2014-07-24

A szélhárfa : Novellák, versek / Kiss Péter ; illusztrátor Kiss Péter

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Rejtvényújságján átnézve, kezében a tollal, bambán bámult maga elé, már nem is igen értette neje szövegét. Néha-néha egy-egy igennel válaszolt, bizonyítva lankadatlan figyelmét. Szemhéja le-lecsukódott, akármennyire erőlködött is. - Szélhárfa, három betű. Pedig tudtam... három betű... szélhá... - motyogta elcsendesülve."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13158   2014-07-24

EU-speranto??? : Kritikai tanulmányok az eszperantó nyelvről, az Eszperantó Mozgalomról, tevékenységéről, az általa terjesztett eszmékről és elképzelésekről - nyelvészeti, interlingvisztikai, pszichológiai, és egyéb szempontok alapján / Brain Storming ; fordító Brain Storming

Nyelvoktatás, Nyelvpolitika
eszperantó, mesterséges nyelv, nyelvismeret, kritika, kommentár

"Ha valóban van versengés a nyelvek között, akkor az valószínűleg inkább csak a nyelvet tanulók között van. Az eszperantisták sokszor elfelejtik, hogy az ezeket a nyelveket beszélő országok valóban nagyhatalmak, és nem feltétlenül a többi ország kizsákmányolása a céljuk, hanem a velük való gazdasági együttműködés."

URL: http://mek.oszk.hu/13100/13157   2014-07-23                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

MDK
Magyar Digitális Képkönyvtár

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

LIBINFO
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

DIGITÁLIS KINCSTÁR
A Nemzeti Könyvtár kincsei

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár

 

iWiW:
Klub    Kereső

 

iPAD:
Katalógus

 

WINDOWS PHONE:
MEK Book

 

NOKIA:
RSS  Könyvolvasó

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

 

AKADÁLYMENTES:
http://vmek.oszk.hu

 

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
mekmester.oszk.hu:8180/oai/oai

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2012.

 

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom