12499.htm

CÍMSZÓ: Kaufman

SZEMÉLYNÉV: Kaufmann Izidor

SZÓCIKK: "K. Izidor, festő, szül. Aradon 1853. megh. Bécsben 1921. Atyja egy Aradon állomásozó honvédkapitány volt, ki fiát kereskedőnek szánta. Az elemi iskola elvégzése után különféle kereskedésekben inaskodott, végül bankhivatalnok lett, miközben önszorgalomból rajzolni kezdett. Már 26 éves volt, mikor klasszikus minták után rajzolt Mózes-feje ráirányította Aczél Péter aradi főispán figyelmét. Ez jutatta a budapesti Mintarajziskolába. Később a bécsi akadémián tanult. Eleinte történeti kompozíciókat (Cicero halála) később bécsi életképeket festett, amelyekkel sikert aratott. Majd tulajdonképeni tárgyához: a zsidó népélethez fordult. Sok éven keresztül, különösen a nyári hónapokban beutazta Kelet- Galícia, Orosz-Lengyelország, Morvaország, a magyar felvidék szegény zsidók lakta apró helyeit, hogy képeihez motívumokat keressen. Az anekdota-festőből az idők folyamán így lett mély jellemfestő, aki sokszor Holbeinre emlékeztető részletszeretettel festette a zsidó típusokat és enteriőröket. A bécsi Künstlerhausnak 1888 óta állandó kiállítója volt. 1891-ben arany érmet nyert. Időnként a budapesti Műcsarnokban is kiállított. Ismertebb képei: Látogatás szombaton; Talmud-vizsga; Látogatás a rabbinál (a bécsi Kunsthistorisches Museum tulajdona); Rabbik kapuja (Szépműv. Múz. Budapest). Az 1911. évi drezdai higiéne-kiállítás történelmi csoportjában ő állította össze a Sabbat-szoba berendezését. Válogatott 16 munkáját mappában adta ki Hermann Menkes (Wien, Manz 1925). Fia Philipp szintén festő, ki gyűjteményes kiállításon mutatkozott be 1921. Bécsben."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2499. címszó a lexikon => 456. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12499.htm

CÍMSZÓ: Kaufman

SZEMÉLYNÉV: Kaufmann Izidor

SZÓCIKK: K. Izidor, festő, szül. Aradon 1853. megh. Bécsben 1921. Atyja egy Aradon állomásozó honvédkapitány volt, ki fiát kereskedőnek szánta. Az elemi iskola elvégzése után különféle kereskedésekben inaskodott, végül bankhivatalnok lett, miközben önszorgalomból rajzolni kezdett. Már 26 éves volt, mikor klasszikus minták után rajzolt Mózes-feje ráirányította Aczél Péter aradi főispán figyelmét. Ez jutatta a budapesti Mintarajziskolába. Később a bécsi akadémián tanult. Eleinte történeti kompozíciókat Cicero halála később bécsi életképeket festett, amelyekkel sikert aratott. Majd tulajdonképeni tárgyához: a zsidó népélethez fordult. Sok éven keresztül, különösen a nyári hónapokban beutazta Kelet- Galícia, Orosz-Lengyelország, Morvaország, a magyar felvidék szegény zsidók lakta apró helyeit, hogy képeihez motívumokat keressen. Az anekdota-festőből az idők folyamán így lett mély jellemfestő, aki sokszor Holbeinre emlékeztető részletszeretettel festette a zsidó típusokat és enteriőröket. A bécsi Künstlerhausnak 1888 óta állandó kiállítója volt. 1891-ben arany érmet nyert. Időnként a budapesti Műcsarnokban is kiállított. Ismertebb képei: Látogatás szombaton; Talmud-vizsga; Látogatás a rabbinál a bécsi Kunsthistorisches Museum tulajdona ; Rabbik kapuja Szépműv. Múz. Budapest . Az 1911. évi drezdai higiéne-kiállítás történelmi csoportjában ő állította össze a Sabbat-szoba berendezését. Válogatott 16 munkáját mappában adta ki Hermann Menkes Wien, Manz 1925 . Fia Philipp szintén festő, ki gyűjteményes kiállításon mutatkozott be 1921. Bécsben.

12499.ht

CÍMSZÓ Kaufma

SZEMÉLYNÉV Kaufman Izido

SZÓCIKK K Izidor festő szül Arado 1853 megh Bécsbe 1921 Atyj eg Arado állomásoz honvédkapitán volt k fiá kereskedőne szánta A elem iskol elvégzés utá különfél kereskedésekbe inaskodott végü bankhivatalno lett miközbe önszorgalombó rajzoln kezdett Má 2 éve volt miko klassziku mintá utá rajzol Mózes-fej ráirányított Aczé Péte arad főispá figyelmét E jutatt budapest Mintarajziskolába Későb bécs akadémiá tanult Eleint történet kompozícióka Cicer halál későb bécs életképeke festett amelyekke siker aratott Maj tulajdonképen tárgyához zsid népélethe fordult So éve keresztül különöse nyár hónapokba beutazt Kelet Galícia Orosz-Lengyelország Morvaország magya felvidé szegén zsidó lakt apr helyeit hog képeihe motívumoka keressen A anekdota-festőbő a idő folyamá íg let mél jellemfestő ak sokszo Holbeinr emlékeztet részletszeretette festett zsid típusoka é enteriőröket bécs Künstlerhausna 188 ót álland kiállítój volt 1891-be aran érme nyert Időnkén budapest Műcsarnokba i kiállított Ismerteb képei Látogatá szombaton Talmud-vizsga Látogatá rabbiná bécs Kunsthistorische Museu tulajdon Rabbi kapuj Szépműv Múz Budapes A 1911 év drezda higiéne-kiállítá történelm csoportjába állított össz Sabbat-szob berendezését Válogatot 1 munkájá mappába adt k Herman Menke Wien Man 192 Fi Philip szinté festő k gyűjteménye kiállításo mutatkozot b 1921 Bécsben

12499.h

CÍMSZ Kaufm

SZEMÉLYNÉ Kaufma Izid

SZÓCIK Izido fest szü Arad 185 meg Bécsb 192 Aty e Arad állomáso honvédkapitá vol fi kereskedőn szánt ele isko elvégzé ut különfé kereskedésekb inaskodot vég bankhivataln let miközb önszorgalomb rajzol kezdet M év vol mik klasszik mint ut rajzo Mózes-fe ráirányítot Acz Pét ara főisp figyelmé jutat budapes Mintarajziskoláb Késő béc akadémi tanul Elein történe kompozíciók Cice halá késő béc életképek festet amelyekk sike aratot Ma tulajdonképe tárgyáho zsi népéleth fordul S év keresztü különös nyá hónapokb beutaz Kele Galíci Orosz-Lengyelorszá Morvaorszá magy felvid szegé zsid lak ap helyei ho képeih motívumok keresse anekdota-festőb id folyam í le mé jellemfest a soksz Holbein emlékezte részletszeretett festet zsi típusok enteriőröke béc Künstlerhausn 18 ó állan kiállító vol 1891-b ara érm nyer Időnké budapes Műcsarnokb kiállítot Ismerte képe Látogat szombato Talmud-vizsg Látogat rabbin béc Kunsthistorisch Muse tulajdo Rabb kapu Szépmű Mú Budape 191 é drezd higiéne-kiállít történel csoportjáb állítot öss Sabbat-szo berendezésé Válogato munkáj mappáb ad Herma Menk Wie Ma 19 F Phili szint fest gyűjtemény kiállítás mutatkozo 192 Bécsbe

12499.

CÍMS Kauf

SZEMÉLYN Kaufm Izi

SZÓCI Izid fes sz Ara 18 me Bécs 19 At Ara állomás honvédkapit vo f kereskedő szán el isk elvégz u különf kereskedések inaskodo vé bankhivatal le miköz önszorgalom rajzo kezde é vo mi klasszi min u rajz Mózes-f ráirányíto Ac Pé ar főis figyelm juta budape Mintarajziskolá Kés bé akadém tanu Elei történ kompozíció Cic hal kés bé életképe feste amelyek sik arato M tulajdonkép tárgyáh zs népélet fordu é kereszt különö ny hónapok beuta Kel Galíc Orosz-Lengyelorsz Morvaorsz mag felvi szeg zsi la a helye h képei motívumo keress anekdota-festő i folya l m jellemfes soks Holbei emlékezt részletszeretet feste zs típuso enteriőrök bé Künstlerhaus 1 álla kiállít vo 1891- ar ér nye Időnk budape Műcsarnok kiállíto Ismert kép Látoga szombat Talmud-vizs Látoga rabbi bé Kunsthistorisc Mus tulajd Rab kap Szépm M Budap 19 drez higiéne-kiállí történe csoportjá állíto ös Sabbat-sz berendezés Válogat munká mappá a Herm Men Wi M 1 Phil szin fes gyűjtemén kiállítá mutatkoz 19 Bécsb

12499

CÍM Kau

SZEMÉLY Kauf Iz

SZÓC Izi fe s Ar 1 m Béc 1 A Ar állomá honvédkapi v keresked szá e is elvég külön kereskedése inaskod v bankhivata l mikö önszorgalo rajz kezd v m klassz mi raj Mózes- ráirányít A P a fői figyel jut budap Mintarajziskol Ké b akadé tan Ele törté kompozíci Ci ha ké b életkép fest amelye si arat tulajdonké tárgyá z népéle ford keresz külön n hónapo beut Ke Galí Orosz-Lengyelors Morvaors ma felv sze zs l hely képe motívum keres anekdota-fest foly jellemfe sok Holbe emlékez részletszerete fest z típus enteriőrö b Künstlerhau áll kiállí v 1891 a é ny Időn budap Műcsarno kiállít Ismer ké Látog szomba Talmud-viz Látog rabb b Kunsthistoris Mu tulaj Ra ka Szép Buda 1 dre higiéne-kiáll történ csoportj állít ö Sabbat-s berendezé Váloga munk mapp Her Me W Phi szi fe gyűjtemé kiállít mutatko 1 Bécs

1249

CÍ Ka

SZEMÉL Kau I

SZÓ Iz f A Bé A állom honvédkap kereske sz i elvé külö kereskedés inasko bankhivat mik önszorgal raj kez klass m ra Mózes ráirányí fő figye ju buda Mintarajzisko K akad ta El tört kompozíc C h k életké fes amely s ara tulajdonk tárgy népél for keres külö hónap beu K Gal Orosz-Lengyelor Morvaor m fel sz z hel kép motívu kere anekdota-fes fol jellemf so Holb emléke részletszeret fes típu enteriőr Künstlerha ál kiáll 189 n Idő buda Műcsarn kiállí Isme k Láto szomb Talmud-vi Láto rab Kunsthistori M tula R k Szé Bud dr higiéne-kiál törté csoport állí Sabbat- berendez Válog mun map He M Ph sz f gyűjtem kiállí mutatk Béc