12646.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Miksa

SZÓCIKK: "K. Miksa, szobrász, szül. Göncön 1847 jan. 7., megh. Berlinben 1908 szept. Élete úgyszólván teljesen külföldön, főleg Berlinben és így a magyar szobrászatra befolyás nélkül folyt le. Sok nélkülözés között Pesten Szandház Károlynál kezdte tanulmányait, majd Berlinben 1863., Münchenben és Rómában folytatta. l878-ban a berlini akadémián tűnt fel, mindvégig talán legjellemzőbb munkájával, az oroszlánnal élet-halálharcot vívó erőteljes Germán rabszolgával, mellyel szemben a gyengéd kecsességet testesíti meg a Hágár és Izmael-csoport. Monumentális szobrai: I. Vilmos császár lovasszobra; Bismarck szobra Grunewaldban; Manteuffel és Werder tábornok a berlini Zeughausban. A berlini Bismarck szoborpályázaton Begas mellett, aki a kivitelt kapta, második díjat nyert. Igen keresett arckép szobrász is volt. Leghíresebb arcképszobrai: Helmholtz; Popper Dávid: Nietzsche stb."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2646. címszó a lexikon => 489. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12646.htm

CÍMSZÓ: Klein

SZEMÉLYNÉV: Klein Miksa

SZÓCIKK: K. Miksa, szobrász, szül. Göncön 1847 jan. 7., megh. Berlinben 1908 szept. Élete úgyszólván teljesen külföldön, főleg Berlinben és így a magyar szobrászatra befolyás nélkül folyt le. Sok nélkülözés között Pesten Szandház Károlynál kezdte tanulmányait, majd Berlinben 1863., Münchenben és Rómában folytatta. l878-ban a berlini akadémián tűnt fel, mindvégig talán legjellemzőbb munkájával, az oroszlánnal élet-halálharcot vívó erőteljes Germán rabszolgával, mellyel szemben a gyengéd kecsességet testesíti meg a Hágár és Izmael-csoport. Monumentális szobrai: I. Vilmos császár lovasszobra; Bismarck szobra Grunewaldban; Manteuffel és Werder tábornok a berlini Zeughausban. A berlini Bismarck szoborpályázaton Begas mellett, aki a kivitelt kapta, második díjat nyert. Igen keresett arckép szobrász is volt. Leghíresebb arcképszobrai: Helmholtz; Popper Dávid: Nietzsche stb.

12646.ht

CÍMSZÓ Klei

SZEMÉLYNÉV Klei Miks

SZÓCIKK K Miksa szobrász szül Göncö 184 jan 7. megh Berlinbe 190 szept Élet úgyszólvá teljese külföldön főle Berlinbe é íg magya szobrászatr befolyá nélkü foly le So nélkülözé közöt Peste Szandhá Károlyná kezdt tanulmányait maj Berlinbe 1863. Münchenbe é Rómába folytatta l878-ba berlin akadémiá tűn fel mindvégi talá legjellemzőb munkájával a oroszlánna élet-halálharco vív erőtelje Germá rabszolgával mellye szembe gyengé kecsessége testesít me Hágá é Izmael-csoport Monumentáli szobrai I Vilmo császá lovasszobra Bismarc szobr Grunewaldban Manteuffe é Werde táborno berlin Zeughausban berlin Bismarc szoborpályázato Bega mellett ak kivitel kapta másodi díja nyert Ige kereset arcké szobrás i volt Leghíreseb arcképszobrai Helmholtz Poppe Dávid Nietzsch stb

12646.h

CÍMSZ Kle

SZEMÉLYNÉ Kle Mik

SZÓCIK Miks szobrás szü Gönc 18 ja 7 meg Berlinb 19 szep Éle úgyszólv teljes külföldö fől Berlinb í magy szobrászat befoly nélk fol l S nélkülöz közö Pest Szandh Károlyn kezd tanulmányai ma Berlinb 1863 Münchenb Rómáb folytatt l878-b berli akadémi tű fe mindvég tal legjellemző munkájáva oroszlánn élet-halálharc ví erőtelj Germ rabszolgáva melly szemb gyeng kecsesség testesí m Hág Izmael-csopor Monumentál szobra Vilm csász lovasszobr Bismar szob Grunewaldba Manteuff Werd táborn berli Zeughausba berli Bismar szoborpályázat Beg mellet a kivite kapt másod díj nyer Ig kerese arck szobrá vol Leghírese arcképszobra Helmholt Popp Dávi Nietzsc st

12646.

CÍMS Kl

SZEMÉLYN Kl Mi

SZÓCI Mik szobrá sz Gön 1 j me Berlin 1 sze Él úgyszól telje külföld fő Berlin mag szobrásza befol nél fo nélkülö köz Pes Szand Károly kez tanulmánya m Berlin 186 München Rómá folytat l878- berl akadém t f mindvé ta legjellemz munkájáv oroszlán élet-halálhar v erőtel Ger rabszolgáv mell szem gyen kecsessé testes Há Izmael-csopo Monumentá szobr Vil csás lovasszob Bisma szo Grunewaldb Manteuf Wer tábor berl Zeughausb berl Bisma szoborpályáza Be melle kivit kap máso dí nye I keres arc szobr vo Leghíres arcképszobr Helmhol Pop Dáv Nietzs s

12646

CÍM K

SZEMÉLY K M

SZÓC Mi szobr s Gö m Berli sz É úgyszó telj külföl f Berli ma szobrász befo né f nélkül kö Pe Szan Károl ke tanulmány Berli 18 Münche Róm folyta l878 ber akadé mindv t legjellem munkájá oroszlá élet-halálha erőte Ge rabszolgá mel sze gye kecsess teste H Izmael-csop Monument szob Vi csá lovasszo Bism sz Grunewald Manteu We tábo ber Zeughaus ber Bism szoborpályáz B mell kivi ka más d ny kere ar szob v Leghíre arcképszob Helmho Po Dá Nietz

1264SZEMÉL

SZÓ M szob G Berl s úgysz tel külfö Berl m szobrás bef n nélkü k P Sza Káro k tanulmán Berl 1 Münch Ró folyt l87 be akad mind legjelle munkáj oroszl élet-halálh erőt G rabszolg me sz gy kecses test Izmael-cso Monumen szo V cs lovassz Bis s Grunewal Mante W táb be Zeughau be Bis szoborpályá mel kiv k má n ker a szo Leghír arcképszo Helmh P D Niet