14593.htm

CÍMSZÓ: Steier

SZEMÉLYNÉV: Steier Lajos

SZÓCIKK: "Steier Lajos, történetíró és publicista, szül. Liptószentmiklóson 1885 márc. 2. Mérnöknek, majd jogásznak készült és a budapesti egyetemen doktorált, aztán lapszerkesztő volt és kimerítően foglalkozott a nemzetiségi kérdéssel, főleg a tót-kérdéssel.. A szlovák történelem anyagát a Történelmi Társulat megbizásából ő tanulmányozta a bécsi levéltárakban. S. a legkomolyabb magyar történetírók közzé tartozik. Főbb művei: A tót-kérdés; A sajtókamara; Csehek és tótok ; There is no Czech Culture in Upper-Hungary; Beniczky Lajos 1848-49-iki kormánybiztos visszaemlékezései, jelentései; A tót nemzetiségi kérdés története és okirattára I-IIL k.; Görgey és Kossuth (1924); Haynau és Paskievics; Az 1849-iki trónfosztásról. Legújabban német nyelven szélesen megalapozott munkát írt az utódállamok politikai, gazdasági és nemzetségi viszonyairól Die Vergewaltigung c. alatt."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4593. címszó a lexikon => 805. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14593.htm

CÍMSZÓ: Steier

SZEMÉLYNÉV: Steier Lajos

SZÓCIKK: Steier Lajos, történetíró és publicista, szül. Liptószentmiklóson 1885 márc. 2. Mérnöknek, majd jogásznak készült és a budapesti egyetemen doktorált, aztán lapszerkesztő volt és kimerítően foglalkozott a nemzetiségi kérdéssel, főleg a tót-kérdéssel.. A szlovák történelem anyagát a Történelmi Társulat megbizásából ő tanulmányozta a bécsi levéltárakban. S. a legkomolyabb magyar történetírók közzé tartozik. Főbb művei: A tót-kérdés; A sajtókamara; Csehek és tótok ; There is no Czech Culture in Upper-Hungary; Beniczky Lajos 1848-49-iki kormánybiztos visszaemlékezései, jelentései; A tót nemzetiségi kérdés története és okirattára I-IIL k.; Görgey és Kossuth 1924 ; Haynau és Paskievics; Az 1849-iki trónfosztásról. Legújabban német nyelven szélesen megalapozott munkát írt az utódállamok politikai, gazdasági és nemzetségi viszonyairól Die Vergewaltigung c. alatt.

14593.ht

CÍMSZÓ Steie

SZEMÉLYNÉV Steie Lajo

SZÓCIKK Steie Lajos történetír é publicista szül Liptószentmiklóso 188 márc 2 Mérnöknek maj jogászna készül é budapest egyeteme doktorált aztá lapszerkeszt vol é kimerítőe foglalkozot nemzetiség kérdéssel főle tót-kérdéssel. szlová történele anyagá Történelm Társula megbizásábó tanulmányozt bécs levéltárakban S legkomolyab magya történetíró közz tartozik Főb művei tót-kérdés sajtókamara Csehe é tóto Ther i n Czec Cultur i Upper-Hungary Beniczk Lajo 1848-49-ik kormánybizto visszaemlékezései jelentései tó nemzetiség kérdé történet é okirattár I-II k. Görge é Kossut 192 Hayna é Paskievics A 1849-ik trónfosztásról Legújabba néme nyelve szélese megalapozot munká ír a utódállamo politikai gazdaság é nemzetség viszonyairó Di Vergewaltigun c alatt

14593.h

CÍMSZ Stei

SZEMÉLYNÉ Stei Laj

SZÓCIK Stei Lajo történetí publicist szü Liptószentmiklós 18 már Mérnökne ma jogászn készü budapes egyetem doktorál azt lapszerkesz vo kimerítő foglalkozo nemzetisé kérdésse fől tót-kérdéssel szlov történel anyag Történel Társul megbizásáb tanulmányoz béc levéltárakba legkomolya magy történetír köz tartozi Fő műve tót-kérdé sajtókamar Cseh tót The Cze Cultu Upper-Hungar Benicz Laj 1848-49-i kormánybizt visszaemlékezése jelentése t nemzetisé kérd történe okirattá I-I k Görg Kossu 19 Hayn Paskievic 1849-i trónfosztásró Legújabb ném nyelv széles megalapozo munk í utódállam politika gazdasá nemzetsé viszonyair D Vergewaltigu alat

14593.

CÍMS Ste

SZEMÉLYN Ste La

SZÓCI Ste Laj történet publicis sz Liptószentmikló 1 má Mérnökn m jogász kész budape egyete doktorá az lapszerkes v kimerít foglalkoz nemzetis kérdéss fő tót-kérdésse szlo történe anya Történe Társu megbizásá tanulmányo bé levéltárakb legkomoly mag történetí kö tartoz F műv tót-kérd sajtókama Cse tó Th Cz Cult Upper-Hunga Benic La 1848-49- kormánybiz visszaemlékezés jelentés nemzetis kér történ okiratt I- Gör Koss 1 Hay Paskievi 1849- trónfosztásr Legújab né nyel széle megalapoz mun utódálla politik gazdas nemzets viszonyai Vergewaltig ala

14593

CÍM St

SZEMÉLY St L

SZÓC St La történe publici s Liptószentmikl m Mérnök jogás kés budap egyet doktor a lapszerke kimerí foglalko nemzeti kérdés f tót-kérdéss szl történ any Történ Társ megbizás tanulmány b levéltárak legkomol ma történet k tarto mű tót-kér sajtókam Cs t T C Cul Upper-Hung Beni L 1848-49 kormánybi visszaemlékezé jelenté nemzeti ké törté okirat I Gö Kos Ha Paskiev 1849 trónfosztás Legúja n nye szél megalapo mu utódáll politi gazda nemzet viszonya Vergewalti al

1459

CÍ S

SZEMÉL S

SZÓ S L történ public Liptószentmik Mérnö jogá ké buda egye dokto lapszerk kimer foglalk nemzet kérdé tót-kérdés sz törté an Törté Tár megbizá tanulmán levéltára legkomo m történe tart m tót-ké sajtóka C Cu Upper-Hun Ben 1848-4 kormányb visszaemlékez jelent nemzet k tört okira G Ko H Paskie 184 trónfosztá Legúj ny szé megalap m utódál polit gazd nemze viszony Vergewalt a