14979.htm

CÍMSZÓ: Tannák

SZÓCIKK: "Tannák, vagy tannaiták (Tannaim). írásmagyarázók, a Talmud bölcsei. A T. elnevezés a «teni» v. «tena» (tanítani) arameus szóból származik. Általában tehát a szóbeli törvény magyarázóit hívták így, különösen pedig azokat, akiknek tanításait a Misna- és a baraita-szövegek tartalmazzák. Akiknek nevei itt előfordulnak, azokat hívja a Gemára tannaim-nak, míg a későbbi tekintélyeket, tehát azokat, akik a Misna és a baraiták megszövegezése után éltek amorák-nak (Amoraim) nevezi. Azonban nem minden törvénymagyarázót, aki a Misnában előfordul, neveznek tannaitának, hanem csupán azokat, akik a Hillel és Sammáj iskolájából kikerült nemzedékhez tartoztak és l. Juda ha-Nászi korában éltek. Azokat meg, akik ezek előtt éltek, a Gemára «Zekénim ha-Risónim» (a régebbi öregek) névvel nevezi. Viszont az amorák korában a tanná nevet a Misnában és a tannaita tradíciókban járatos tudósoknak adták. A tannaiták korszaka, amely a mai időszámítás utáni 10-220 év közt, tehát összesen 210 évig tartott, hat generációt tett ki s mindegyik generációt kiválóbb egyéniségek képviselték. Az első generáció (10- 80 közt) Hillel és Sammáj iskolájából került ki s ennek kiválóbb tudósai voltak: Akabia ben Mahalael, Raban Gamaliel az idősebb (l. o.), R. Chanina, a főpap szeganja (első adlátusa és helyettese), Simon ben Gamaliel és Jochannan ben Zakkai. A második generáció (80-120 között) vezető tudósai: II. Raban Gamaliel pátriárka, R. Cádok, Dósza ben Harkinas, Eliezer ben Jakob, Eliezer ben Hyrkanos, Josua ben Chananja, Eleazar ben Azárja, Juda ben Bathyra. Harmadik generáció (120-140): R. Tarfon, Ismáel, Akiba, Jochanan ben Nuri, Joszó ha-Gelili, Simeon bar Nanosz, Juda ben Baba és Jochanan ben Baróka. Negyedik generáció R. Akiba halálától Simeon ben Gamaliel pátriárka haláláig (140-165), a köv. kiváló tudósokkal: R. Méir, Juda ben Ilai, Jószé ben Chalafta, Simeon bar Jochai, Eleazar ben Sammua, Jochanan ha-Szandelár, Eleázár ben Jacob, Nechemiah, Josua ben Karha és maga a pátriárka. Ötödik generáció (165-200): R. Nathan ha-Babli, Symmachus, I. Juda ha-Nászi, Joszé ben Juda, Eleázár ben Simeon, Simeon ben Eleázár. Hatodik generáció (200-220), amelybe tartoznak Juda ha-Nászi kortársainak egy része és tanítványai, akiket a Tószefta és Baraita sorol fel nem pedig a Misna. Neveik: R. Polemo, Issi ben Juda, Eleázár bar Joszé, Ismáel ben Joszé, Juda ben Lakis, Chijja, Aha és Abba. Ezeket fél-tannaitáknak hívják. A fentebb említett «Zekénim ha Risónim», akik a tannaiták előtt éltek s akiknek nevei a Misna, Toszefta, Gemára és Midras szövegekben fordulnak elő, a következő kiváló tudósokból állott: R. Simeon ha-Cádik, az igazságos, Jószé ben Joézer, Jószé ben Jochanan, Josua ben Parachja, Nittai ha-Arbela, Juda ben Tabbai, Simeon ben Setah, Sémája és Abbalion, Hillel és Sammáj. (V. ö. Bacher Vilmos, « Agad a der Tannaiten» ; H. Strack, «Einleitung in den Talmud)) ; Mielziner, «Introduction to the Talmud» 1894). L. Amorák."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 4979. címszó a lexikon => 881. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

14979.htm

CÍMSZÓ: Tannák

SZÓCIKK: Tannák, vagy tannaiták Tannaim . írásmagyarázók, a Talmud bölcsei. A T. elnevezés a teni v. tena tanítani arameus szóból származik. Általában tehát a szóbeli törvény magyarázóit hívták így, különösen pedig azokat, akiknek tanításait a Misna- és a baraita-szövegek tartalmazzák. Akiknek nevei itt előfordulnak, azokat hívja a Gemára tannaim-nak, míg a későbbi tekintélyeket, tehát azokat, akik a Misna és a baraiták megszövegezése után éltek amorák-nak Amoraim nevezi. Azonban nem minden törvénymagyarázót, aki a Misnában előfordul, neveznek tannaitának, hanem csupán azokat, akik a Hillel és Sammáj iskolájából kikerült nemzedékhez tartoztak és l. Juda ha-Nászi korában éltek. Azokat meg, akik ezek előtt éltek, a Gemára Zekénim ha-Risónim a régebbi öregek névvel nevezi. Viszont az amorák korában a tanná nevet a Misnában és a tannaita tradíciókban járatos tudósoknak adták. A tannaiták korszaka, amely a mai időszámítás utáni 10-220 év közt, tehát összesen 210 évig tartott, hat generációt tett ki s mindegyik generációt kiválóbb egyéniségek képviselték. Az első generáció 10- 80 közt Hillel és Sammáj iskolájából került ki s ennek kiválóbb tudósai voltak: Akabia ben Mahalael, Raban Gamaliel az idősebb l. o. , R. Chanina, a főpap szeganja első adlátusa és helyettese , Simon ben Gamaliel és Jochannan ben Zakkai. A második generáció 80-120 között vezető tudósai: II. Raban Gamaliel pátriárka, R. Cádok, Dósza ben Harkinas, Eliezer ben Jakob, Eliezer ben Hyrkanos, Josua ben Chananja, Eleazar ben Azárja, Juda ben Bathyra. Harmadik generáció 120-140 : R. Tarfon, Ismáel, Akiba, Jochanan ben Nuri, Joszó ha-Gelili, Simeon bar Nanosz, Juda ben Baba és Jochanan ben Baróka. Negyedik generáció R. Akiba halálától Simeon ben Gamaliel pátriárka haláláig 140-165 , a köv. kiváló tudósokkal: R. Méir, Juda ben Ilai, Jószé ben Chalafta, Simeon bar Jochai, Eleazar ben Sammua, Jochanan ha-Szandelár, Eleázár ben Jacob, Nechemiah, Josua ben Karha és maga a pátriárka. Ötödik generáció 165-200 : R. Nathan ha-Babli, Symmachus, I. Juda ha-Nászi, Joszé ben Juda, Eleázár ben Simeon, Simeon ben Eleázár. Hatodik generáció 200-220 , amelybe tartoznak Juda ha-Nászi kortársainak egy része és tanítványai, akiket a Tószefta és Baraita sorol fel nem pedig a Misna. Neveik: R. Polemo, Issi ben Juda, Eleázár bar Joszé, Ismáel ben Joszé, Juda ben Lakis, Chijja, Aha és Abba. Ezeket fél-tannaitáknak hívják. A fentebb említett Zekénim ha Risónim , akik a tannaiták előtt éltek s akiknek nevei a Misna, Toszefta, Gemára és Midras szövegekben fordulnak elő, a következő kiváló tudósokból állott: R. Simeon ha-Cádik, az igazságos, Jószé ben Joézer, Jószé ben Jochanan, Josua ben Parachja, Nittai ha-Arbela, Juda ben Tabbai, Simeon ben Setah, Sémája és Abbalion, Hillel és Sammáj. V. ö. Bacher Vilmos, Agad a der Tannaiten ; H. Strack, Einleitung in den Talmud ; Mielziner, Introduction to the Talmud 1894 . L. Amorák.

14979.ht

CÍMSZÓ Tanná

SZÓCIKK Tannák vag tannaitá Tannai írásmagyarázók Talmu bölcsei T elnevezé ten v ten tanítan arameu szóbó származik Általába tehá szóbel törvén magyarázói hívtá így különöse pedi azokat akikne tanításai Misna é baraita-szövege tartalmazzák Akikne neve it előfordulnak azoka hívj Gemár tannaim-nak mí később tekintélyeket tehá azokat aki Misn é baraitá megszövegezés utá élte amorák-na Amorai nevezi Azonba ne minde törvénymagyarázót ak Misnába előfordul nevezne tannaitának hane csupá azokat aki Hille é Sammá iskolájábó kikerül nemzedékhe tartozta é l Jud ha-Nász korába éltek Azoka meg aki eze előt éltek Gemár Zekéni ha-Risóni régebb örege névve nevezi Viszon a amorá korába tann neve Misnába é tannait tradíciókba járato tudósokna adták tannaitá korszaka amel ma időszámítá után 10-22 é közt tehá összese 21 évi tartott ha generáció tet k mindegyi generáció kiválób egyénisége képviselték A els generáci 10 8 köz Hille é Sammá iskolájábó kerül k enne kiválób tudósa voltak Akabi be Mahalael Raba Gamalie a időseb l o R Chanina főpa szeganj els adlátus é helyettes Simo be Gamalie é Jochanna be Zakkai másodi generáci 80-12 közöt vezet tudósai II Raba Gamalie pátriárka R Cádok Dósz be Harkinas Elieze be Jakob Elieze be Hyrkanos Josu be Chananja Eleaza be Azárja Jud be Bathyra Harmadi generáci 120-14 R Tarfon Ismáel Akiba Jochana be Nuri Josz ha-Gelili Simeo ba Nanosz Jud be Bab é Jochana be Baróka Negyedi generáci R Akib halálátó Simeo be Gamalie pátriárk halálái 140-16 köv kivál tudósokkal R Méir Jud be Ilai Jósz be Chalafta Simeo ba Jochai Eleaza be Sammua Jochana ha-Szandelár Eleázá be Jacob Nechemiah Josu be Karh é mag pátriárka Ötödi generáci 165-20 R Natha ha-Babli Symmachus I Jud ha-Nászi Josz be Juda Eleázá be Simeon Simeo be Eleázár Hatodi generáci 200-22 amelyb tartozna Jud ha-Nász kortársaina eg rész é tanítványai akike Tószeft é Barait soro fe ne pedi Misna Neveik R Polemo Iss be Juda Eleázá ba Joszé Ismáe be Joszé Jud be Lakis Chijja Ah é Abba Ezeke fél-tannaitákna hívják fenteb említet Zekéni h Risóni aki tannaitá előt élte akikne neve Misna Toszefta Gemár é Midra szövegekbe fordulna elő következ kivál tudósokbó állott R Simeo ha-Cádik a igazságos Jósz be Joézer Jósz be Jochanan Josu be Parachja Nitta ha-Arbela Jud be Tabbai Simeo be Setah Sémáj é Abbalion Hille é Sammáj V ö Bache Vilmos Aga de Tannaite H Strack Einleitun i de Talmu Mielziner Introductio t th Talmu 189 L Amorák

14979.h

CÍMSZ Tann

SZÓCIK Tanná va tannait Tanna írásmagyarázó Talm bölcse elnevez te te taníta arame szób származi Általáb teh szóbe törvé magyarázó hívt íg különös ped azoka akikn tanítása Misn baraita-szöveg tartalmazzá Akikn nev i előfordulna azok hív Gemá tannaim-na m későb tekintélyeke teh azoka ak Mis barait megszövegezé ut élt amorák-n Amora nevez Azonb n mind törvénymagyarázó a Misnáb előfordu nevezn tannaitána han csup azoka ak Hill Samm iskolájáb kikerü nemzedékh tartozt Ju ha-Nás koráb élte Azok me ak ez elő élte Gemá Zekén ha-Risón régeb öreg névv nevez Viszo amor koráb tan nev Misnáb tannai tradíciókb járat tudósokn adtá tannait korszak ame m időszámít utá 10-2 köz teh összes 2 év tartot h generáci te mindegy generáci kiváló egyéniség képviselté el generác 1 kö Hill Samm iskolájáb kerü enn kiváló tudós volta Akab b Mahalae Rab Gamali időse Chanin főp szegan el adlátu helyette Sim b Gamali Jochann b Zakka másod generác 80-1 közö veze tudósa I Rab Gamali pátriárk Cádo Dós b Harkina Eliez b Jako Eliez b Hyrkano Jos b Chananj Eleaz b Azárj Ju b Bathyr Harmad generác 120-1 Tarfo Ismáe Akib Jochan b Nur Jos ha-Gelil Sime b Nanos Ju b Ba Jochan b Barók Negyed generác Aki halálát Sime b Gamali pátriár halálá 140-1 kö kivá tudósokka Méi Ju b Ila Jós b Chalaft Sime b Jocha Eleaz b Sammu Jochan ha-Szandelá Eleáz b Jaco Nechemia Jos b Kar ma pátriárk Ötöd generác 165-2 Nath ha-Babl Symmachu Ju ha-Nász Jos b Jud Eleáz b Simeo Sime b Eleázá Hatod generác 200-2 amely tartozn Ju ha-Nás kortársain e rés tanítványa akik Tószef Barai sor f n ped Misn Nevei Polem Is b Jud Eleáz b Josz Ismá b Josz Ju b Laki Chijj A Abb Ezek fél-tannaitákn hívjá fente említe Zekén Risón ak tannait elő élt akikn nev Misn Toszeft Gemá Midr szövegekb forduln el követke kivá tudósokb állot Sime ha-Cádi igazságo Jós b Joéze Jós b Jochana Jos b Parachj Nitt ha-Arbel Ju b Tabba Sime b Seta Sémá Abbalio Hill Sammá Bach Vilmo Ag d Tannait Strac Einleitu d Talm Mielzine Introducti t Talm 18 Amorá

14979.

CÍMS Tan

SZÓCI Tann v tannai Tann írásmagyaráz Tal bölcs elneve t t tanít aram szó származ Általá te szób törv magyaráz hív í különö pe azok akik tanítás Mis baraita-szöve tartalmazz Akik ne előforduln azo hí Gem tannaim-n késő tekintélyek te azok a Mi barai megszövegez u él amorák- Amor neve Azon min törvénymagyaráz Misná előford nevez tannaitán ha csu azok a Hil Sam iskolájá kiker nemzedék tartoz J ha-Ná korá élt Azo m a e el élt Gem Zeké ha-Risó rége öre név neve Visz amo korá ta ne Misná tanna tradíciók jára tudósok adt tannai korsza am időszámí ut 10- kö te össze é tarto generác t mindeg generác kivál egyénisé képviselt e generá k Hil Sam iskolájá ker en kivál tudó volt Aka Mahala Ra Gamal idős Chani fő szega e adlát helyett Si Gamal Jochan Zakk máso generá 80- köz vez tudós Ra Gamal pátriár Cád Dó Harkin Elie Jak Elie Hyrkan Jo Chanan Elea Azár J Bathy Harma generá 120- Tarf Ismá Aki Jocha Nu Jo ha-Geli Sim Nano J B Jocha Baró Negye generá Ak halálá Sim Gamal pátriá halál 140- k kiv tudósokk Mé J Il Jó Chalaf Sim Joch Elea Samm Jocha ha-Szandel Eleá Jac Nechemi Jo Ka m pátriár Ötö generá 165- Nat ha-Bab Symmach J ha-Nás Jo Ju Eleá Sime Sim Eleáz Hato generá 200- amel tartoz J ha-Ná kortársai ré tanítvány aki Tósze Bara so pe Mis Neve Pole I Ju Eleá Jos Ism Jos J Lak Chij Ab Eze fél-tannaiták hívj fent említ Zeké Risó a tannai el él akik ne Mis Toszef Gem Mid szövegek fordul e követk kiv tudósok állo Sim ha-Cád igazság Jó Joéz Jó Jochan Jo Parach Nit ha-Arbe J Tabb Sim Set Sém Abbali Hil Samm Bac Vilm A Tannai Stra Einleit Tal Mielzin Introduct Tal 1 Amor

14979

CÍM Ta

SZÓC Tan tanna Tan írásmagyará Ta bölc elnev taní ara sz szárma Által t szó tör magyará hí külön p azo aki tanítá Mi baraita-szöv tartalmaz Aki n előfordul az h Ge tannaim- kés tekintélye t azo M bara megszövege é amorák Amo nev Azo mi törvénymagyará Misn előfor neve tannaitá h cs azo Hi Sa iskoláj kike nemzedé tarto ha-N kor él Az e él Ge Zek ha-Ris rég ör né nev Vis am kor t n Misn tann tradíció jár tudóso ad tanna korsz a időszám u 10 k t össz tart generá minde generá kivá egyénis képvisel gener Hi Sa iskoláj ke e kivá tud vol Ak Mahal R Gama idő Chan f szeg adlá helyet S Gama Jocha Zak más gener 80 kö ve tudó R Gama pátriá Cá D Harki Eli Ja Eli Hyrka J Chana Ele Azá Bath Harm gener 120 Tar Ism Ak Joch N J ha-Gel Si Nan Joch Bar Negy gener A halál Si Gama pátri halá 140 ki tudósok M I J Chala Si Joc Ele Sam Joch ha-Szande Ele Ja Nechem J K pátriá Öt gener 165 Na ha-Ba Symmac ha-Ná J J Ele Sim Si Eleá Hat gener 200 ame tarto ha-N kortársa r tanítván ak Tósz Bar s p Mi Nev Pol J Ele Jo Is Jo La Chi A Ez fél-tannaitá hív fen emlí Zek Ris tanna e é aki n Mi Tosze Ge Mi szövege fordu követ ki tudóso áll Si ha-Cá igazsá J Joé J Jocha J Parac Ni ha-Arb Tab Si Se Sé Abbal Hi Sam Ba Vil Tanna Str Einlei Ta Mielzi Introduc Ta Amo

1497

CÍ T

SZÓ Ta tann Ta írásmagyar T böl elne tan ar s szárm Álta sz tö magyar h külö az ak tanít M baraita-szö tartalma Ak előfordu a G tannaim ké tekintély az bar megszöveg amorá Am ne Az m törvénymagyar Mis előfo nev tannait c az H S iskolá kik nemzed tart ha- ko é A é G Ze ha-Ri ré ö n ne Vi a ko Mis tan tradíci já tudós a tann kors időszá 1 öss tar gener mind gener kiv egyéni képvise gene H S iskolá k kiv tu vo A Maha Gam id Cha sze adl helye Gam Joch Za má gene 8 k v tud Gam pátri C Hark El J El Hyrk Chan El Az Bat Har gene 12 Ta Is A Joc ha-Ge S Na Joc Ba Neg gene halá S Gam pátr hal 14 k tudóso Chal S Jo El Sa Joc ha-Szand El J Neche pátri Ö gene 16 N ha-B Symma ha-N El Si S Ele Ha gene 20 am tart ha- kortárs tanítvá a Tós Ba M Ne Po El J I J L Ch E fél-tannait hí fe eml Ze Ri tann ak M Tosz G M szöveg ford köve k tudós ál S ha-C igazs Jo Joch Para N ha-Ar Ta S S S Abba H Sa B Vi Tann St Einle T Mielz Introdu T Am