15343.htm

CÍMSZÓ: Weigl

SZEMÉLYNÉV: Weigl Géza

SZÓCIKK: WeigI Géza, író, a Pesti Izr. Hitközség leánygimnáziumának tanára, szül. Mosonszentmiklóson 1881 okt. 12. Tanári oklevelét a budapesti tudományegye temen nyerte, felsőbb studiumokat a genfi és párisi egyetemen végzett. Előbb a karánsebesi gimnáziumban, majd a Keleti Akadémián működött, 1918-21-ig pedig a külügyminisztériumban volt titkár. Napilapokban (Magyarország, Világ, Pesti Napló, Pesti Hirlap, Esti Kurir) sok színházpolitikai, művészeti, pedagógiai és a klasszika-filológia körébe vágó cikke és tanulmánya jelent meg. Tárcáit és novelláit az Egyenlőség közli. Sienkiewitz, Dickens és Clement Vautel számos regényét fordította magyarra. A KUT főtitkára s ilyen minőségében sajtó alá rendezte a «Magyar Grafika Mesterei)) idegen nyelvű kiadásait.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a 5343. címszó a lexikon => 957. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

15343.htm

CÍMSZÓ: Weigl

SZEMÉLYNÉV: Weigl Géza

SZÓCIKK: WeigI Géza, író, a Pesti Izr. Hitközség leánygimnáziumának tanára, szül. Mosonszentmiklóson 1881 okt. 12. Tanári oklevelét a budapesti tudományegye temen nyerte, felsőbb studiumokat a genfi és párisi egyetemen végzett. Előbb a karánsebesi gimnáziumban, majd a Keleti Akadémián működött, 1918-21-ig pedig a külügyminisztériumban volt titkár. Napilapokban Magyarország, Világ, Pesti Napló, Pesti Hirlap, Esti Kurir sok színházpolitikai, művészeti, pedagógiai és a klasszika-filológia körébe vágó cikke és tanulmánya jelent meg. Tárcáit és novelláit az Egyenlőség közli. Sienkiewitz, Dickens és Clement Vautel számos regényét fordította magyarra. A KUT főtitkára s ilyen minőségében sajtó alá rendezte a Magyar Grafika Mesterei idegen nyelvű kiadásait.

15343.ht

CÍMSZÓ Weig

SZEMÉLYNÉV Weig Géz

SZÓCIKK Weig Géza író Pest Izr Hitközsé leánygimnáziumána tanára szül Mosonszentmiklóso 188 okt 12 Tanár oklevelé budapest tudományegy teme nyerte felsőb studiumoka genf é páris egyeteme végzett Előb karánsebes gimnáziumban maj Kelet Akadémiá működött 1918-21-i pedi külügyminisztériumba vol titkár Napilapokba Magyarország Világ Pest Napló Pest Hirlap Est Kuri so színházpolitikai művészeti pedagógia é klasszika-filológi köréb vág cikk é tanulmány jelen meg Tárcái é novellái a Egyenlősé közli Sienkiewitz Dicken é Clemen Vaute számo regényé fordított magyarra KU főtitkár ilye minőségébe sajt al rendezt Magya Grafik Mestere idege nyelv kiadásait

15343.h

CÍMSZ Wei

SZEMÉLYNÉ Wei Gé

SZÓCIK Wei Géz ír Pes Iz Hitközs leánygimnáziumán tanár szü Mosonszentmiklós 18 ok 1 Taná oklevel budapes tudományeg tem nyert felső studiumok gen pári egyetem végzet Elő karánsebe gimnáziumba ma Kele Akadémi működöt 1918-21- ped külügyminisztériumb vo titká Napilapokb Magyarorszá Vilá Pes Napl Pes Hirla Es Kur s színházpolitika művészet pedagógi klasszika-filológ köré vá cik tanulmán jele me Tárcá novellá Egyenlős közl Sienkiewit Dicke Cleme Vaut szám regény fordítot magyarr K főtitká ily minőségéb saj a rendez Magy Grafi Mester ideg nyel kiadásai

15343.

CÍMS We

SZEMÉLYN We G

SZÓCI We Gé í Pe I Hitköz leánygimnáziumá taná sz Mosonszentmikló 1 o Tan okleve budape tudománye te nyer fels studiumo ge pár egyete végze El karánseb gimnáziumb m Kel Akadém működö 1918-21 pe külügyminisztérium v titk Napilapok Magyarorsz Vil Pe Nap Pe Hirl E Ku színházpolitik művésze pedagóg klasszika-filoló kör v ci tanulmá jel m Tárc novell Egyenlő köz Sienkiewi Dick Clem Vau szá regén fordíto magyar főtitk il minőségé sa rende Mag Graf Meste ide nye kiadása

15343

CÍM W

SZEMÉLY W

SZÓC W G P Hitkö leánygimnázium tan s Mosonszentmikl Ta oklev budap tudomány t nye fel studium g pá egyet végz E karánse gimnázium Ke Akadé működ 1918-2 p külügyminisztériu tit Napilapo Magyarors Vi P Na P Hir K színházpoliti művész pedagó klasszika-filol kö c tanulm je Tár novel Egyenl kö Sienkiew Dic Cle Va sz regé fordít magya főtit i minőség s rend Ma Gra Mest id ny kiadás

1534SZEMÉL

SZÓ Hitk leánygimnáziu ta Mosonszentmik T okle buda tudomán ny fe studiu p egye vég karáns gimnáziu K Akad műkö 1918- külügyminisztéri ti Napilap Magyaror V N Hi színházpolit művés pedag klasszika-filo k tanul j Tá nove Egyen k Sienkie Di Cl V s reg fordí magy főti minősé ren M Gr Mes i n kiadá