Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot.
Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
18010 documents

Éjszakai Budapest / Guthi Soma

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, bűnügyi elbeszélés, 20. sz.

"Még 1894. évben történt, hogy egy téli reggelen a hajléktalanok menedékhelyének egyik lakóját az Erzsébet-téren fölakasztva találták... Hát biz ez nem valami nagy szenzáció. Egyike azoknak a sűrűn megismétlődő szürke eseteknek, amelyekről az ujságok rendőri krónikája három négy sorban szokott beszámolni."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18424   2018-07-20

Homosexuális szerelem : Tuzár detektív naplója / Guthi Soma

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, bűnügyi elbeszélés, 20. sz.

"Az urningok szenvedélye is emberi szenvedély... Ők is érzik a féltékenység kínját, a megcsalatás fájdalmát és a visszautasított vagy megvetett szerelem keserveit... És ahol nagy szenvedély van, onnan a bűn sem hiányozhatik, hiszen szenvedélyek mélyén burjánzik a bűn."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18423   2018-07-20

Tuzár mester / Guthi Soma

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, bűnügyi elbeszélés, 20. sz.

"Az életfogytig tartó fegyház sulyosabb a halálbüntetésnél. Ha a gyilkosság elkövetése előtt minden gonosztevő számolna tettének következményeivel, és mérlegelné a két büntetés között való külömbséget, az életfenntartás ösztönétől vezetve talán inkább a fegyházat választaná."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18422   2018-07-20

Világvárosi bűnök / Guthi Soma

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, bűnügyi elbeszélés, 20. sz.

"Most közlik az ujságok a budapesti államrendőrség felhivását, amelyben egynehány megüresedett detektiv-állásra pályázatot hirdet. Kapóra jött ez a felhivás. A fővárosi titkos rendőrség intézményének birálata éppen beleillik legujabb detektiv-történetem keretébe..."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18421   2018-07-20

A vén kopó : Egy titkos rendőr emlékiratai / Guthi Soma

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, bűnügyi elbeszélés, 20. sz.

"... Egy szép napon beállitottam a detektivfőnökhöz... Szivesen fogadott. Leültetett maga mellé és megkérdezte, hogy mi járatban vagyok. Mikor végére jutottam a mondókámnak, csak ennyit felelt: - Ha csakugyan meg akarsz javulni, szivesen módot nyujtok hozzá. Beállhatsz hozzám közlegénynek..."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18420   2018-07-20

Gazdaságpolitikai koordináció és fiskális politika a GMU-ban : Gazdasági és Monetáris Unió / Nagy Csaba

Makroökonómia, Gazdaság általában, Pénzügy, bankügy, Gazdasági jog, Európai Unió
monetáris politika, fiskális politika, gazdaságpolitika, gazdasági unió, európai integráció, jogharmonizáció, Európai Unió, Magyarország

"Szűkebb értelemben gazdaságpolitikai koordináción olyan, a közösségi jog különböző szintű jogforrásaiban megfogalmazott előírásokat értünk, amelyek a tagállamok számára jelentenek kötelezettségeket abból a célból, hogy gazdaságpolitikájukat a Római Szerződés 2. cikke szerint összehangolják."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18418   2018-07-19

A cukor és egyes ipari növények piacszabályozása : Mezőgazdaság / Zsugyelik Gábor

Élelmiszeripar, Növénytermesztés, kertészet, Mezőgazdaság általában, Ágazati gazdaságtan, Európai Unió
cukoripar, dohányipar, takarmánynövény, ipari növény, növénytermesztés, mezőgazdaság, gazdasági ág, gazdasági szabályozás, Magyarország, Európai Unió

"A cukor esetében egyre nagyobb belső és nemzetközi nyomás nehezedik Brüsszelre, hogy 2006 után jelentősen alakítsa át az ágazat szabályozását. A szárított takarmány 2008-ig tartó támogatásáról ugyanakkor idén nyáron született döntés, míg a dohánytermesztés szabályozásának reformját 2003 őszén ismerteti a Bizottság."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18417   2018-07-19

Arany János mint műbíráló / Gálos Rezső

Kritika, Magyar irodalom története
irodalomkritika, irodalomtudomány, magyar irodalom története, Arany János (1817-1882), Magyarország, 19. sz.

"Bírálataiban megválogatta a művet, melyet bonczkése alá vett. Elsősorban ezért mondhatjuk, hogy bírálatai produktív erejűek voltak. Madáchot az ő éleselméjű kritikája helyezte el irodalmunk történetében. Szász Károlyt, a lírikust ma is Arany ítélete alapján becsüljük, a népmesegyűjtésben irányadók az ő bírálatában hirdetett elvei."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18416   2018-07-19

Pannonhalmi énekeskönyv, (1796)

Klasszikus magyar irodalom, Magyar népköltészet, Magyar irodalom története
énekeskönyv, népdal, műdal, népköltészet, magyar irodalom, magyar irodalom története, Pannonhalma, Magyarország, 18. sz.

"A kötet semmi kapcsolatot nem mutat a Komáromi Énekeskönyvvel, a Vásárhelyi Daloskönyvvel, a Sziveket Újító Bokrétával, tehát a 18 század ismertebb, hasonló gyűjteményeivel. Legközelebb van Pálóczi Horváth Ádám Ötödfélszáz Énekéhez és a váci énekgyűjteményhez: azokhoz, amelyekkel közel egykorú is."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18415   2018-07-19

Monistrol kisasszony : Bűnügyi regény / Fortuné Du Boisgobey

Szórakoztató irodalom, sci-fi, Klasszikus világirodalom
bűnügyi regény, francia irodalom, 19. sz.

"Az első pillanatban semmi különöset nem látott s mivel a nesz megszünt, ismét föl akarta venni himzését, mikor egyszerre csak egy kezet vélt észrevenni, mely a két függöny közé furakodott. Csakugyan kéz volt az a fekete folt ott a függönyön? ... Kamilla nem akarta eleinte hinni..."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18414   2018-07-19

A sakkjáték legujabb nagy kézikönyve kezdőknek és sakkozóknak / Akantisz Viktor, Rozsnyai Károly

Társas- és logikai játékok, Szellemi sportok, Sporttörténet
sakk, táblás játék, szellemi sport, sporttörténet

"A sakkozás minden játék között a legnemesebb, legszórakoztatóbb; a nyerés és vesztés esélyei nem a véletlentől függenek - mint pld. a kártyánál - , hanem a játszó felek tudásától s talentumától. A játékhoz két személy kell. A sakkjáték eredete ősrégi s valószinüleg Indiából származott..."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18413   2018-07-18

Létem : Kötetben megjelent versek / Lehoczki Károly

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Ős parton állok, tengerparton, homoktenger partján,
süvít az anyag millió szálra, hullámokat vet,
legördül, összeáll, kirobban, erő hajítja,
lerántja, a vidék, mint hányódó, gyönge gálya..."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18412   2018-07-18

48-tól Világosig : Regény két kötetben az 1848-49-iki szabadságharc idejéből / Ábrai Károly

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, 19. sz., 1848-1849

"- Szerencsétlen hazám! Szerencsétlen barátom! sóhajtott föl Csányi. Görgei komoran válaszolt. - Bármi történjék is, példakép lesz a jövőben, hova vezet a szétvonás és egymás elleni torzsalkodás! Isten legyen itélőbiró! - Csakhamar gyülekeztek a tábornokok. Mindeniknek arcán feszült várakozás s gondterhes aggály kifejezése ült."

URL: http://mek.oszk.hu/18400/18411   2018-07-18                tovább...

 
 
 
 
 

 

 

 

EPA
Electronic Periodicals
Archive

 

DKA
Digital Archive of Pictures

 

MIA
Web Archiving Project

 

GALLERY
Authors and works

 

EoD
eBooks on Demand

 

NOTABLE DAYS
Holidays and anniversaries

 

FINE ARTS IN HUNGARY
Artists and artworks

 

REVIEWS
by Ilona Legeza

 

VILÁGHALLÓ
Online speech synthesizer

 

TALKING BOOKS
Text to MP3 conversion

 

ASK A LIBRARIAN!
Online reference service

 

WWW LIBRARY
Links to other
library- and book-sites

 

DC GENERATOR
Dublin Core form

 

MINERVA PLUS
Hungarian homepage of the EU's digitisation initiative

 

DIGITAL TREASURY
Treasuries of the National Széchényi Library

 

LIBRARY OF HUNGAROLOGY
Digitisation project

 

 

POSTAL ADDRESS:
OSzK - E-konyvtari
Szolgaltatasok Osztaly
H1827 Hungary, Budapest
Budavari Palota F epulet

 

E-MAIL:
info@mek.oszk.hu

 

PHONE:
(36)-1-224-3741

 

RECOMMENDATION:
spreadsheets.google.com

 

NEWSLETTER:
Monthly newsletter

 

BADGES:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai
   

 

CATALOGUE:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

NOKIA:
RSS  Reader

 

MOBILE:
http://m.mek.oszk.hu

 

SIMPLE:
http://vmek.oszk.hu

 

MIRROR:
http://mek.niif.hu

 

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

MAIN SERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu
http://www.elib.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METADATA:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

 

Developed by
OSZK - Department
of E-library Services

::mission statement::

 

 

Programmed by Vitéz Bt.
Design by Phoenx
© MEK, 2003-2018.

 

 

 

eXTReMe Tracker   Statistics:    Statistics, traffic